Kujawskie Centrum Kultury dokłada wszelkich starań, aby dotyczące Państwa informacje pozostawały prywatne.

Celem niniejszej polityki prywatności jest zapoznanie Państwa z zasadami oraz sposobami gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych Użytkowników naszego serwisu internetowego, znajdującego się pod adresem http://www.kckino.pl

 1. Administratorem danych osobowych jest Kujawskie Centrum Kultury w Inowrocławiu (dalej KCK), adres: ul. J. Kilińskiego 16, 88-100 Inowrocław, e-mail: [email protected]
 2. Kujawskie Centrum Kultury nie powołało Inspektora Ochrony Danych.
 3. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. Ustaw z 2018, poz. 1000).
 4. Udostępnienie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, a ich przetwarzanie następuje na potrzeby działań promocyjnych, informacyjnych oraz sprzedażowych KCK. Udostępnienie danych może być jednak konieczne dla skorzystania z określonych serwisów i usług, udostępnionych przez KCK.
 5. Korzystanie z serwisu internetowego KCK oznacza zgodę na zasady przewidziane w niniejszym dokumencie oraz w Polityce cookies serwisu internetowego KCK, dostępnego w serwisie.
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą:
  • upoważnieni pracownicy KCK, dla których dostęp do danych osobowych jest niezbędny w celu wykonywania swoich obowiązków oraz realizacji Państwa zamówień czy wniosków;
  • w przypadku realizowania płatności elektronicznych – także operator systemu płatności – Krajowy Integrator Płatności S.A. (TPAY) – tpay.com
 7. KCK zapewnia odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników serwisu:
  • Państwa dane są przechowywane na serwerze, zabezpieczonym przed dostępem osób nieuprawnionych, co uniemożliwia ich przetwarzanie z naruszeniem przepisów prawa, zapobiega utracie danych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu;
  • transmisja danych pomiędzy Państwem a stroną jest szyfrowana.
 8. W związku z przetwarzaniem jego danych osobowych, Użytkownik ma prawo do:
  • dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
  • sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych,
  • żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • usunięcia danych osobowych,
  • przenoszenia danych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 9. Wnioski w sprawie realizacji powyższych praw można złożyć elektronicznie na adres mailowy: [email protected]
 10. Cele przetwarzania Danych Osobowych w KCK:
  • informacja i promocja działalności KCK
  • przesyłanie materiałów informacyjnych i promocyjnych – tzw. „newsletter” (jeżeli został zamówiona przez Użytkownika),
  • zawieranie i realizowanie umów sprzedaży biletów, w tym dochodzenie wykonania umów;
  • cele wynikające z wymogów prawnych:
   • prowadzenie i przechowywanie dokumentacji księgowej,
   • zabezpieczenie danych dla potrzeb prowadzenia postępowań administracyjnych i sądowych,
   • rozpatrywanie reklamacji,
  • zapewnienie przestrzegania regulaminów i innych regulacji.
 1. KCK przechowywać będzie uzyskane za pomocą serwisu dane przez okres:
  • dla danych zebranych w jakichkolwiek celach, uzyskanych na podstawie Państwa zgody np. w celu realizacji usługi „newsletter” – będą one przechowywane do czasu cofnięcia tej zgody;
  • dla danych zebranych w celach związanych z zawarciem i prawidłową realizacją umów – np. sprzedaży biletów – będą one przechowywane przez okres od ich przekazania KCK celem zawarcia umowy, do upływu sześciu miesięcy od czasu przedawnienia się roszczeń wynikających z umowy; nie krócej jednak niż przez czas wyznaczony przez odrębne przepisy prawa i konieczny dla wypełniania obowiązków ciążących na administratorze (np. księgowe, czy podatkowe).
 2. KCK przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profil KCK prowadzony w portalu społecznościowym Facebook. Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu, w tym w celu informowania Użytkowników o aktywności KCK, a także udzielania odpowiedzi na krótkie zapytania kierowane za pośrednictwem komunikatora Messenger.
 3. Państwa Dane Osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, nie będzie prowadzone profilowanie, a także nie będą przekazywane za granicę, w tym do państw trzecich (poza terytorium EOG).
 4. Dane osobowe zgromadzone przez KCK mogą być udostępnione:
  • upoważnionym pracownikom KCK,
  • odpowiednim organom państwowym oraz innym osobom i podmiotom – w przypadkach przewidzianych przez przepisy prawa i na warunkach w nich określonych.